Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

21. novembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Tiesiskā palīdzība aktīvu atgriešanā no bankām
Sakarā ar to, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa atzinusi AS „PNB banka” par maksātnespējīgu, kā arī ņemot vērā arvien biežāk notiekošos gadījumus, kad atsevišķas Latvijas bankas aptur operācijas ar klientu aktīviem vai atsakās pildīt klientu rīkojumus, 
Juridiskais birojs INLAT PLUS ir gatavs sniegt saviem klientiem sekojošos pakalpojumus, lai aizstāvētu viņu intereses banku priekšā:  
Kompleksa juridiskā apkalpošana
KOMPLEKSA JURIDISKĀ APKALPOŠANA — piedāvājam saviem klientiem visizdevīgāko sadarbības formu ar mūsu biroju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Par izmaiņām tūrisma jomā un tūroperatoru darbībā

13.12.2018
Pagāja gandrīz gads kopš 2018.gada 1.janvārī spēkā stājās grozījumi Tūrisma likumā. Šie grozījumi ir pamatoti ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas (ES) 2015/2302 (2015.gada 25.novembris) par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK (turpmāk – Direktīva), transponēšanu Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
Grozījumu mērķis ir izveidot stingrāku uzraudzības regulējumu attiecībā uz tūrisma aģentiem un operatoriem, kā arī nodrošināt ceļotājiem maksimālu aizsardzību tūrisma operatora maksātnespējas gadījumā. 
 
Uzraudzības funkcijas par komplekso un saistīto tūrisma pakalpojumu jomu no 2018. gada 1.jūlija no Ekonomikas ministrijas pārņēma Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.
 
Ar augstākminēto grozījumu spēkā stāšanos tūrisma jomu skāra būtiskas izmaiņas, svarīgākās no tām tiks apskatītas šajā rakstā.
 
1) Kompleksais un saistītais tūrisma pakalpojums
 
Kaut gan kompleksais tūrisma pakalpojums nav jauns tūrisma pakalpojumu veids, pēc grozījumu veikšanas Tūrisma likumā tam ir piešķirta jaunā definīcija.
 
Kompleksais tūrisma pakalpojums ir vismaz divu dažādu tūrisma pakalpojumu apvienojums viena ceļojuma ietvaros, kas atbilst vienai no šādām prasībām:
 
a) to apvieno viens pakalpojuma sniedzējs, pirms viena līguma par visiem pakalpojumiem noslēgšanas, vai
 
b) neatkarīgi no tā, vai ar pakalpojumu sniedzējiem tiek noslēgti atsevišķi līgumi, tūrisma pakalpojumi tiek: 
 
- iegādāti vienā tūrisma pakalpojumu tirdzniecības vietā (t.sk. tīmekļā vietnē) un izvēlēti pirms samaksas veikšanas; 
- piedāvāti, pārdoti vai par tiem pieprasīta viena iekļaujoša vai kopīga cena; 
- reklamēti vai pārdoti kā komplekss tūrisma pakalpojums;
- apvienoti pēc tāda līguma noslēgšanas, ar kuru ceļotājs izvēlas no dažādu veidu tūrisma pakalpojumu piedāvājuma; 
- iegādāti no atsevišķiem pakalpojuma sniedzējiem 24 stundu laikā, izmantojot saistītus tiešsaistes rezervācijas procesus (turpmāk tekstā –“Click-through”), ja pakalpojuma sniedzējs, ar kuru noslēgts pirmais līgums, nosūta informāciju par ceļotāja vārdu un uzvārdu, maksājuma detaļām un elektroniskā pasta adresi vienam vai vairākiem pakalpojumu sniedzējiem.
 
Kompleksā tūrisma pakalpojuma ietvaros var tikt apvienoti šādi ceļojuma pakalpojumi: pasažieru pārvadāšana, izmitināšana viesnīcā un mehānisko transportlīdzekļu noma. 
 
Ja tiek iegādāts viens no trim iepriekš minētajiem pakalpojumiem plus jebkurš cits tūrisma pakalpojums (piemēram, ekskursija vai biļete uz koncertu), tad tas par komplekso tūrisma pakalpojumu tiks uzskatīts gadījumā, ja šis papildu pakalpojums veidos nozīmīgu daļu no kopējā pakalpojuma vērtības (t.i. 25%) vai tiks reklamēts kā būtiska pakalpojuma pazīme.
 
Klasiskais kompleksā tūrisma pakalpojuma piemērs ir ceļojuma piedāvājums, kurā klientam tiek nodrošināts lidojums un izmitināšana viesnīcā.
 
Atšķirībā no kompleksa tūrisma pakalpojuma, saistītais tūrisma pakalpojums ir jauns pakalpojuma veids.
 
Par saistīto tūrisma pakalpojumu var runāt tad, ja viena ceļojuma ietvaros iegādāti vismaz divi dažādi tūrisma pakalpojumi, kas neveido kompleksu tūrisma pakalpojumu, par tiem ir noslēgti atsevišķi līgumi ar pakalpojuma sniedzējiem, un pakalpojuma sniedzējs: 
 
- veicina to, lai ceļotājs vienā tūrisma pakalpojuma tirdzniecības vietas apmeklējuma vai vienā sazināšanās reizē atsevišķi izvēlētos un atsevišķi maksātu par katru tūrisma pakalpojumu, vai 
- mērķtiecīgi veicina vismaz viena papildu tūrisma pakalpojuma iegādi no cita pakalpojuma sniedzēja, ja līgums ar minēto pakalpojuma sniedzēju tiek noslēgts ne vēlāk kā 24 stundas pēc pirmā tūrisma pakalpojuma rezervācijas apstiprināšanas;
 
Klasiskais saistītā tūrisma pakalpojuma piemērs ir piedāvājums ceļotājam iegādāties viesnīcu pēc tam, kad viņš jau ir nopircis aviobiļetes.
 
Svarīgi! Ņemot vērā to, ka tiešsaistē rezervēts kompleksais pakalpojums “Click-through” ir ļoti līdzīgs saistītajam tūrisma pakalpojumam, nepieciešams pievērst uzmanību to nošķiršanai.
 
Tiešsaistē rezervēts kompleksais pakalpojums “Click-through”  tiks uzskatīts par kompleksu tūrisma pakalpojumu tikai tad, ja pirmais pakalpojumu sniedzējs nosūtīs  informāciju par ceļotāja vārdu un uzvārdu, maksājuma detaļām un elektroniskā pasta adresi vienam vai vairākiem pakalpojumu sniedzējiem un otrais līgums tiek noslēgts ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc pirmā tūrisma pakalpojuma rezervācijas apstiprinājuma.
 
Ja dati par ceļotāju starp pakalpojumu sniedzējiem pārsūtīti netiek, tad runa ir par saistītiem ceļojuma pakalpojumiem.
 
2) Licences ieviešana
 
Jaunais regulējums paredz, ka kompleksus tūrisma pakalpojumus organizēt un sniegt drīkst tikai tūrisma operators, savukārt piedāvāt pārdošanai vai pārdot drīkst tūrisma operators un tūrisma aģents.  Tūrisma operatora un tūrisma aģenta darbībai no 2018.gada 1.jūlija ir nepieciešams saņemt speciālo atļauju – licenci. 
 
Licences saņemšanas pienākumam ir noteikts pārejas periods - viens gads. Tas nozīmē, ka no 2019. gada 1. jūlija pilnīgi visiem tūrisma aģentiem un tūrisma operatoriem ir jābūt licencētiem.
 
Tie tūrisma operatori un tūrisma aģenti, kas ir reģistrēti Ekonomikas ministrijas uzturētājā  Tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzē (turpmāk – TATO) un kompleksu vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniegšanu ir uzsākuši līdz 2018. gada 30. jūnijam, ir tiesīgi bez jaunās licences saņemšanas sniegt tūrisma aģenta un tūrisma operatora pakalpojumus ne ilgāk kā līdz 2019. gada 30. jūnijam.
 
Ekonomikas ministrijas TATO datubāze tiks uzturēta tikai  līdz 2019. gada 30. jūnijam. 
 
Licence tiek izdota uz nenoteiktu laiku. Lai to saņemtu ir jāizpilda sekojošie nosacījumi:
 
• jāsamaksā ikgadējā valsts nodeva EUR 40,00 apmērā;
• jāiesniedz apdrošināšanas polise vai kredītiestādes garantija par nodrošinājumu.
 
Valsts nodeva pilnā apmērā tiks ieskaitīta valsts budžetā uzkrājuma veidošanai. Nepieciešamības gadījumā šis uzkrājums tiks izmantots ceļotāju atgriešanai (repatriācijai) vai citu neparedzētu izdevumu segšanai.
 
Kas attiecas uz minimālo nodrošinājuma apmēru, tad šī summa tiek noteikta atkarībā no tūrisma pakalpojuma sniedzēja komplekso vai saistīto tūrisma pakalpojumu iepriekšējā gada apgrozījuma un teritorijas, kādā tūrisma pakalpojuma sniedzējs savus pakalpojumus sniedz (piemēram, Latvijā, Baltijas valstīs vai ārpus tām).
 
Ar komplekso vai saistīto tūrisma pakalpojumu iepriekšējā gada apgrozījuma tiek saprasti ieņēmumi no komplekso vai saistīto tūrisma pakalpojumu pārdošanas ceļotājiem.
/ Veronika Cepliša, Juridiskā biroja INLAT PLUS juriste /
Patika informācija? Dalīties