Jebkura lieta ir risināma.

Aktuāli

22. septembris
Piezvanīt juristam
67 505 970
Tiesiskā palīdzība aktīvu atgriešanā no bankām
Sakarā ar to, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa atzinusi AS „PNB banka” par maksātnespējīgu, kā arī ņemot vērā arvien biežāk notiekošos gadījumus, kad atsevišķas Latvijas bankas aptur operācijas ar klientu aktīviem vai atsakās pildīt klientu rīkojumus, 
Juridiskais birojs INLAT PLUS ir gatavs sniegt saviem klientiem sekojošos pakalpojumus, lai aizstāvētu viņu intereses banku priekšā:  
Kompleksa juridiskā apkalpošana
KOMPLEKSA JURIDISKĀ APKALPOŠANA — piedāvājam saviem klientiem visizdevīgāko sadarbības formu ar mūsu biroju.
Член Торгово-промышленной палаты Латвии Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras biedrs Member of the Latvian Chamber of Commerce and Industry

Īsi par mums

Juridiskais birojs "INLAT PLUS" no sava izveidošanās brīža 1996.gadā ir viena no visaktīvākajām un pazīstamākajām kompānijām, kas darbojas Latvijas Republikas juridisko pakalpojumu tirgū. Kompānijas sniegto juridisko pakalpojumu apjomi un veidi atbilst klientu (juridisko un fizisko personu) visizmeklētākajām prasībām.

Kontaktinformācija

Biroja adrese:
E-pasts:
Brīvības 40-15, LV-1050, Rīga, Latvija ip@inlatplus.lv
Tālr.:
Fakss:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

Man kontā iesaldēja naudu un neatdod. Vai tas ir likumīgi? Ko iesākt?

16.10.2018
Pēdējā laikā bieži nākas saskarties ar situāciju, kad atsevišķas bankas atsaka saviem klientiem naudas pārskaitīšanā un aiztur naudu, pamatojot savu rīcību ar „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma” (turpmāk tekstā – Likums) prasību izpildi.
Lai izvērtētu bankas rīcības pamatotību, vispirms būtu jātiek skaidrībā ar šī jautājuma tiesisko regulējumu. 
 
Saskaņā ar Likuma 32.pantu, banka ir tiesīga pieņemt lēmumu par atturēšanos no darījuma veikšanas (tai skaitā atturēties no naudas līdzekļu pārskaitīšanas), ja:
- darījums saistīts vai ir pamatotas aizdomas, ka tas saistīts ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu, vai
- ir pamatotas aizdomas, ka līdzekļi ir tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā vai saistīti ar terorisma finansēšanu vai šā noziedzīgā nodarījuma mēģinājumu.
 
Par pieņemto lēmumu bankai nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā, jāziņo Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam (turpmāk tekstā - Kontroles dienests).
 
Pēc pieņemtā lēmuma par atturēšanos no darījuma veikšanas banka nav tiesīga neveikt nekādas darbības ar darījumā iesaistītajiem līdzekļiem, un tai jāvadās no turpmākiem Kontroles dienesta rīkojumiem.  
 
Atkarībā no attiecīgā Kontroles dienesta rīkojuma, bankai vai nu jāizbeidz atturēties no darījuma veikšanas, vai jāiesaldē līdzekļi.  
  
Saņemot bankas lēmumu atturēties no darījuma veikšanas, Kontroles dienests ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā (bet gadījumos, kad nepieciešams pieprasīt papildus informāciju – astoņu darbdienu laikā) izvērtē situāciju un izdod vienu no sekojošajiem rīkojumiem:  
- izbeigt atturēšanos no darījuma veikšanas, vai 
- veikt līdzekļu pagaidu iesaldēšanu. 
 
Par izdoto rīkojumu veikt līdzekļu pagaidu iesaldēšanu Kontroles dienests informē banku, kurai, savukārt, par to jāinformē klients, nosūtot viņam rīkojuma kopiju. 
 
Bankas klients, kura līdzekļi ir iesaldēti, ir tiesīgs apstrīdēt Kontroles dienesta rīkojumu īpaši pilnvarotam prokuroram 30 dienu laikā no brīža, kad viņš ir saņēmis rīkojuma kopiju par līdzekļu pagaidu iesaldēšanu. 
 
Bez tam, bankas klients ir tiesīgs sniegt bankai pamatotu informāciju par līdzekļu izcelsmes likumību, savukārt, bankai nekavējoties jānodod šī informācija izskatīšanai Kontroles dienestam.
 
Kontroles dienests ir tiesīgs jebkurā brīdī ar savu rīkojumu atcelt agrāku rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu. 
 
Ja Kontroles dienests ir izdevis rīkojumu par līdzekļu pagaidu iesaldēšanu pamatojoties uz bankas ziņojumu par atturēšanos no darījuma veikšanas, Kontroles dienests apkopo un analizē saņemto informāciju un ne vēlāk kā 40 dienu laikā no bankas ziņojuma saņemšanas par atturēšanos no darījuma veikšanas veic vienu no šādām darbībām:  
 
1) izdod rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanu uz noteiktu laiku, ja:
- nauda saskaņā ar Likumā noteikto kārtību ir atzīstama par noziedzīgi iegūto Šādā gadījumā līdzekļu iesaldēšanu veic uz rīkojumā noteikto laiku, bet ne ilgāku par sešiem mēnešiem,
- pamatojoties uz Kontroles dienesta rīcībā esošo informāciju, rodas aizdomas, ka notiek vai ir veikts noziedzīgs nodarījums, tai skaitā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija vai šā noziedzīgā nodarījuma mēģinājums. Šādā gadījumā līdzekļu iesaldēšanu veic uz rīkojumā noteikto laiku, bet ne ilgāku par 45 dienām;
 
2) rakstveidā paziņo šā likuma subjektam vai valsts informācijas sistēmas pārzinim, ka turpmāka līdzekļu pagaidu iesaldēšana ir izbeidzama;
 
3) izdod rīkojumu par līdzekļu iesaldēšanas termiņa pagarināšanu uz papildus termiņu līdz 40 dienām, ko nosaka ģenerālprokurors vai viņa īpaši pilnvarots prokurors, pēc kā veic vienu no augstāk minētajām darbībām.
 
Ja rīkojums par līdzekļu iesaldēšanu uz noteiktu laiku nav atcelts, Kontroles dienests 10 darbdienu laikā pēc tā izdošanas sniedz informāciju pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm vai prokuratūrai. 
 
Iesaldēto līdzekļu turpmākais liktenis šādā gadījumā tiks lemts saskaņā ar krimināltiesību un kriminālprocesuālo tiesību normām.
/ Dmitrijs Šustovs, Juridiskā biroja INLAT PLUS tiesvedības nodaļas vadītājs /
Patika informācija? Dalīties