На всеки проблем може да се намери решението.

За нас


Viktor Koposov
Chairman of the board of the Law office INLAT PLUS

 От създаването си - през 1996г. , правната кантора Inlat Plus е една от най- активните и популярни компании, опериращи на пазара на юридически услуги в Латвия. Обемът и видът на предоставяните услуги може да задоволи и най- взискателните изисквания на клиентите /физически или юридически лица/.

 Компанията се състои от няколко отдела: общ юридически отдел, отдел за недвижими имоти и одиторски отдел. Наред с обслужването на клиенти в централния офис, специалисти от Компанията ръководят юридическите служби на множество крупни предприятия в Латвия, осъществявайки постоянно текущата правна помощ на тяхната дейност.

 В Компанията работят опитни и квалифицирани юристи, специализирани в разрешаване на конфликтни ситуации /досъдебни спорове и съдебни споразумения, спорове с държавни учреждения/, специалисти по подготовка на различни по вид документи, създаване и юридическо обслужване на различни търговски организации, специалисти по сделки с недвижими имоти, с търговски марки, по финансови и банкови операции, а също и специалисти в области на застрахователното, митническото, авторското и данъчното право, сертифициран одитор и одиторска група. За разрешение по различни въпроси се привличат също адвокати- тесни специалисти, нотариуси, оценители, експерти и други специалисти. Компанията е член на Търговско- промишлената палата на Латвия.

 Компанията постоянно публикува статии по актуални правни проблеми, а също и проекти на различни документи в латвийските средства за масова информация.

 Специалисти на Компанията провеждат научна и разяснителна работа по въпросите на правоприлагането, провеждайки лекции по радиото, в телевизионни предавания, в учебни заведения и предприятия в Латвия.

 Компанията взема участие в различни международни форуми, поддържа сериозни международни връзки, което дава възможност да се оказва необходимата правна помощ в чужбина, а също така да се подпомагат чуждестранни търговци в Латвия.

 Компанията е автор на получили широка популярност в правните и търговски среди книги, като: „Примерни образци на икономически и търговски договори”, „Осъществяване на сделки и управление на недвижими имоти”, „Арендни отношения” и др. В тези книги е обобщен опитът по сделки по търговската дейност, като са изготвени примерни образци на различни видове документи, като е направен обзор на въпросите, свързани с данъчното облагане. Всички книги са написани на основата на съществуващата практика, като са отчетени измененията на законодателството на Латвия през последните години.

 Имайки многогодишен опит в професионалната правна дейност, Компанията обезпечава квалифицирана правна помощ в разрешението на проблемите на нашите клиенти. С всички клиенти работим индивидуално и можем да гарантираме професионален и добросъвестен подход към решението на поставения проблем.

Адрес на кантората

Адрес на кантората:
Телефони:
Факс:
Имейл:
Lettonie, Riga, LV-1050, Brivibas 40-15 (+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978 ip@inlatplus.lv