На всеки проблем може да се намери решението.

Адрес на кантората

Адрес на кантората:
Имейл:
Lettonie, Riga, LV-1050, Brivibas 40-15 ip@inlatplus.lv
Телефони:
Факс:
(+371) 67505970
(+371) 26403577
(+371) 67505978

За нас

От създаването си- през 1996г., правната кантора Inlat Plus е една от най- активните и популярни компании, опериращи на пазара на юридически услуги в Латвия. Обемът и видът на предоставяните услуги може да задоволи и най- взискателните изисквания на клиентите /физически или юридически лица/.

Нашата Компания предлага

 • Юридическа помощ в материята на защита на правото на интелектуалната и индустриалната собственост
 • Помощ в наемането на специалисти /юристи, счетоводители, одитори и др./, за предоставяне на комплексни услуги от правен характер
 • Правна помощ в областта на придобиване на гражданство и постоянно пребиваване
 • Правна помощ в областта на трудовото право
 • Процесуално представителство и защита на клиентите пред съда, пред съдебни изпълнители, пред държавни и общински органи, както и представителство на клиентите и партньорите
 • Съдействие при събиране на вземания- било по пътя на извънсъдебни способи /изготвяне на покани, писма, цесия на вземането/, било чрез съда
 • Правна помощ на икономическа дейност в чужбина
 • Правна помощ в областта на семейното право
 • Правни консултации и услуги, свързани с въпросите данъчното облагане /помощ при изготвяне на декларации, годишни финансови отчети и оптимизиране на данъчната тежест/
 • Консултантски, счетоводни и одитни услуги
 • Правна помощ и независима техническа експертиза, свързана с противопожарната безопасност
 • Сделките с недвижими имоти, включително и приватизацията, както и експертиза за това, покупко-продажби, наемни отношения, строителство и др.
 • Финансови консултации /кредит, лизинг, факторинг и др./ и в материята на застраховането
 • Бизнес план на търговската дейност
 • Изготвяне на договори, споразумения, вътрешно ведомствени актове
 • Създаване на търговски организации и промяна в актуалното им правно състояние, включително реорганизации, ликвидация и пр.
 • Работа с изпълнители и адвокати по повод на различни дейности, свързани с деятелност по Търговския закон
 • Помощ в областта за придобиване на имоти в Латвия и зад граница
 • Правни съвети по Интернет
 • Счетоводство и одит на предприятия
 • Правна помощ, включително комплексно правно обслужване на предприятия
 • Други услуги

Специална правна помощ за чужденци

 • Получаване на визи и разрешение за постоянно пребиваване в Латвия
 • Представителство на клиента пред миграционните власти на Латвия, консултации в областта на миграционното законодателство
 • Получаване на разрешение за работа на територията на Латвия
 • Представителство на чуждестранен работник при отношения с местен работодател, консултации в областта на трудовото законодателство
 • Оспорване на решения на миграционните власти, свързани с екстрадиция, отказ за издаване на визи, на разрешение за постоянно пребиваване и на разрешение за работа
 • Съдействие при изгубване на паспорти
 • Получаване на обезщетение от авиопревозвач в случаи на увредено или изгубено имущество и лошо обслужване.
 • Получаване на обезщетение от хотел за лошо обслужване
 • Получаване на обезщетение за лошо обслужване или ниско качество на предоставения автомобил от рент-а- кар организация
 • Получаване на обезщетение от здравна организация в случай на лошо медицинско обслужване
 • Защита на правата и интересите на чужденци в наказателни и административни дела, включително задържане на летището, в случай на превозване на забранени веществаs
 • Изготвяне на искове и жалби до всякакви местни и публични институции, както и срещу организации, предоставящи услуги
 • Предоставяне на преводачески услуги
 • Съдействие по застрахователни казуси- събиране на документи, документиране на настъпила щета и придвижване на преписката до компетентната организация
 • Съдействие за получаване на обезщетение от застрахователи в Латвия
 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на юридически лица с чуждестранен капитал
 • Защита правата на инвеститора в отношенията с другите собственици на компанията
 • Прилагане на различни мерки, насочени към защита на чуждестранните инвестиции
 • Консултации в областта на несъстоятелност на латвийските фирми
 • Съдействие при придобиване на латвийските фирми (изготвяне и регистрация на документи, защита на правата и интересите на чуждестранните инвеститори, консултации)
 • Анализ на документи, изготвени от чужденци и обяснение на последствията в съответствие с изискванията на латвийската законодателство
 • Получаване от чужденец на кредити и рефинансиране на латвийските банки
 • Съдействие при решаването на спорове с латвийските фирми
 • Събиране на вземания на територията на Латвия в полза на чуждестранни кредитори
 • Легализация на чуждестранни съдебни решения на територията на Латвия
 • Консултации в областта на данъчното облагане в Латвия
 • Защита на правата и интересите на чужденеца в отношенията с латвийските банки
 • Съдействие при извършване на търговски сделки в Латвия
 • Представителство и защита на правата и интересите на чужденец при сключване на сделки с недвижими имоти, включително покупка или наем на апартамент
 • Защита на правата и интересите на инвеститорите в областта на строителството
 • Представителство и защита на правата и интересите на чужденеца в латвийската съдилищаs
 • Консултации в областта на брака и развода с чужденец в Латвия
 • Защита на правата и интересите на съпруг- чужд гражданин в случай на бракоразводни дела, съдействие при разделяне на семейното имущество, предоставянето на родителските права и присъждането на издръжкаy
 • Приемане на наследство от чужденци в Латвия
 • Получаването на архивни документи и информация за откриване на наследството или възстановяване на правото на собственост върху недвижими имоти в Латвия
 • Консултации в областта на приложимото латвийското законодателство
 • Всякакви други юридически услуги